Kazimierz Żurek

Oficjalna strona

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Nowości 28.09.2015 ODBYŁA SIĘ IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

28.09.2015 ODBYŁA SIĘ IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

Email Drukuj PDF

Porządek, ustalenia i relacja filmowa z Sesji niżej.  Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie Sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

W obradach uczestniczyło 14 Radnych, na stan 15, czyli wymagana liczba do podejmowania prawomocnych wniosków i uchwał .

Ponadto, w obradach uczestniczyli:

a)      Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Andrzej Gorzkowicz,

b)      Sekretarz Gminy, Pan Kazimierz Tęczar,

c)       Skarbnik Gminy, Pani Agnieszka Makuch,

d)      Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Kierownicy Referatów UMiG,

e)      Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczucin,

f)       Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego,

g)      Sołtysi sołectw Gminy Szczucin

 

2. Propozycje do porządku obrad.

Na wniosek Burmistrza wycofano punkt 8r i 8s

Na wniosek Burmistrza wprowadzono punkt 8r – w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na wniosek Burmistrza wprowadzono punkt 8s – w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej wprowadzono punkt 8t – w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Na wniosek Burmistrza wprowadzono punkt 9a – Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r., informacji z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej wprowadzono punkt 9b - zapoznanie się z informacją o wnioskach Komisji Rewizyjnej dotyczących zagospodarowania działki położonej w obrębie Maniów.

 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski Radnych i Sołtysów.

6. Zapoznanie się z informacją o wynikach sprawdzianu klas VI szkół podstawowych oraz wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III gimnazjów gminy Szczucin w roku szkolnym 2014/2015.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego,

b) zmian w budżecie Gminy Szczucin w 2015r.

c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025,

d) przekazania dotacji dla OSP Brzezówka,

e) udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie na prowadzenie działalności kulturalnej w Domach Ludowych w Gminie Szczucin,

f) zawarcia przez Gminę Szczucin porozumienia z Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie zimowego utrzymania i ochrony dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Szczucin na rok 2015/2016.

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 1563 obręb Słupiec,

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 297 obręb Wola Szczucińska,

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 114/5 obręb Szczucin,

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 622/6 obręb Szczucin, (36 m2)

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 622/6 obręb Szczucin, (22,5 m2)

l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 622/6 obręb Szczucin, (18 m2)

m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki numer 67 obręb Suchy Grunt,

n) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Delastowicach, (dz. 139/1)

o) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Szczucinie, (dz.487/7)

p) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczucinie, (dz. 925/1, 925/2),

r) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków, (dz. nr 205/6
i 205/5 położonych w Szczucinie)

s) wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Relacja filmowa z Sesji – kliknij link;

http://www.szczucin.pl/wideorelacje-z-sesji.html

Poprawiony: niedziela, 18 października 2015 14:15